26 July 2019

Adaptacja kulturowa w Polsce: jak szybko integrować się w nowym środowisku?

Szkolenie treningowe

Dlaczego to jest ważne?

W rezultacie złożonych procesów społecznych oraz gospodarczych zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej, do Polski przyjeżdża coraz więcej pracowników z Ukrainy. Większość z nich wybiera ten kraj z powodu zarówno wyższych zarobków jak i bliskości kulturowej. Ten drugi czynnik odgrywa bardzo istotną rolę, często jednak jest traktowany przez Ukraińców dość powierzchownie. Powoduje to z kolei, że – trafiając do Polski – często doświadczają oni trudności związanych z szokiem kulturowym.

Mimo istnienia dużych podobieństw w mentalności Polaków i Ukraińców, narodowości te cechują się pewnymi zasadniczymi różnicami kulturowymi, bez zrozumienia których integracja społeczna i zawodowa będzie procesem bardzo trudnym i dość długim. Ma to poważne konsekwencje zarówno dla samych Ukraińców, jak i dla ich pracodawców, gdyż doświadczany stres nie tylko pogorsza umiejętności i zdolności pracowników, ale i zniechęca ich do podejmowania pracy w zespole.

Często jest tak, iż przez przeżywany szok kulturowy cudzoziemcy podejmują chaotyczne decyzje o zmianie miejsca pracy lub zamieszkania, licząc na to, że w innym środowisku proces integracji okaże się mniej bolesny. Nie zawsze zdają oni sobie sprawę, że problem kryje się nieco głębiej i wcale nie jest związany z konkretnym zespołem czy ludźmi, dlatego w nowym miejscu napotykają te same trudności.

W rzeczywistości każda osoba, nawet ta, która jest otwarta na nowe doświadczenia, przenosząc się do innego państwa i nowego środowiska zawodowego, potrzebuje okresu adaptacyjnego. Spora cześć osób sobie z tym nie radzi, dlatego proces ten przebiega trudno i zajmuje dużo czasu. Sposobem na pokonanie stresu oraz ułatwienie procesu przystosowania się do nowych warunków są właściwe szkolenia, które mają na celu nie tylko wyposażyć uczestników w wiedzę z zakresu adaptacji kulturowej, ale też rozwinąć konkretne umiejętności, które pozwolą im szybko i pomyślnie przejść przez ten okres. Oszczędzi to dużo czasu, nerwów i pieniędzy zarówno pracownikom zagranicznym jak i ich pracodawcom.

Dla kogo warsztat jest przeznaczony?

Warsztat przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy dopiero zaczynają swój pobyt i pracę w Polsce. Polecany szczególnie dla:

  • pracowników z Ukrainy różnych branż i specjalizacji;
  • osób, które przyjechały z krajów Europy Wschodniej do Polski w celu poszukiwania pracy oraz rozwoju kariery.

Warsztat może być prowadzony zarówno w języku polskim, jak i w ojczystym języku uczestników, co znacznie ułatwi proces przyswajania wiedzy, zmniejszy ryzyko wycofania się niektórych osób z pracy w grupie warsztatowej oraz pozwoli każdemu czuć się pewniej w nowym środowisku.

Cele warsztatu

Celem głównym warsztatu jest wyposażenie uczestników we właściwą wiedzę oraz ukształtowanie u nich takich umiejętności, które istotnie ułatwią proces kulturowej adaptacji w Polsce, przede wszystkim w środowisku zawodowym.

Cele szczegółowe:

  • zdobycie wiedzy o komunikacji międzykulturowej i zjawisku różnic kulturowych między Polakami a Ukraińcami;
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich w nowym środowisku;
  • rozwijanie umiejętności zapobiegania potencjalnym konfliktom, wynikającym z zasadniczych różnic kulturowych;
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości pracownika w obcym kraju.

Program warsztatu

Moduł I. Wymiary kultur. Omówienie różnic kulturowych.

Celem modułu pierwszego jest zdobycie wiedzy o podstawach komunikacji międzykulturowej, wartościach oraz osobliwościach komunikowania się z przedstawicielami każdego typu kultur. Uczestnik warsztatu dowie się, czym jest komunikacja międzykulturowa i jaki wpływ kultura ma na komunikację w środowisku pracy oraz na życie prywatne. Pozna trójkąt kultur – 3 typy zachowań kulturowych, w tym osobliwości kulturowe polskich oraz ukraińskich pracowników.

Moduł II. Adaptacja kulturowa. Strategie akulturacji w nowym kraju. Kto do kogo ma się dostosować?

Celem modułu drugiego jest rozwijanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich w nowym miejscu. Grupa warsztatowa dowie się o 4 etapach adaptacji do zmiany oraz zasadniczych strategiach akulturacyjnych. Aktywnie popracuje z listą czynników pomocnych w procesie przystosowania się do nowego miejsca pobytu. Wykonując ćwiczenia, każdy uczestnik będzie miał możliwość przeanalizowania, na jakim etapie adaptacji do zmiany znajduje się w danej chwili, wybrania najbardziej odpowiadającej dla siebie strategii akulturacji oraz pozytywnego radzenia sobie z emigracją.

Wartością dodaną modułu drugiego będzie wypracowanie przez każdego uczestnika własnej strategii dostosowania się do specyfiki kulturowej w miejscu pracy oraz życiu prywatnym, stworzenie planu adaptacji w nowym kraju oraz określenie własnych celów według modelu Smart.

Moduł III. Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu w zespole. Strategie rozwiązywania trudnych sytuacji komunikacyjnych.

Celem modułu trzeciego jest rozwijanie umiejętności uczestników w zapobieganiu potencjalnym konfliktom w mieszanym zespole oraz życiu prywatnym. W trakcie aktywnej pracy uczestnicy wyjaśnią, na jakim gruncie najprawdopodobniej pojawiają się konflikty w zespołach mieszanych oraz komunikacji prywatnej, na czym polega specyfika podobnych konfliktów oraz poznają sposoby zapobiegania i konstruktywnego rozstrzygania konfliktów międzykulturowych.

Na uczestników czeka praca z kołem Moore′a, ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, parafrazowania, przydatnych w pracy technik asertywności, strategie rozwiązywania trudnych sytuacji komunikacyjnych.

Moduł IV. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie i odwagi

Celem ostatniego modułu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników w obcym kraju. Wykonując ćwiczenia, uczestnicy przeanalizują swoje cechy pozytywne oraz negatywne pod kątem aklimatyzacji w obcym kraju, stawiając akcenty na swoich zaletach, cechach wyjątkowych i niezwykłych, popracują nad zwiększeniem motywacji do działania oraz pewności siebie.

Zakończenie warsztatu. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, odpowiedzi na pytania grupy.

Narzędzia szkoleniowe

Interaktywne mini wykłady, testy psychologiczne, dyskusje moderowane, ćwiczenia na rozwój kompetencji w określonych obszarach, rozwiązywanie realnych sytuacji na poziomie doświadczeń, etc.

Trener warsztatu:                          dr Natalia Ustinova

Psycholog, konsultant biznesowy, certyfikowany trener. Studiowała komunikację międzykulturową i kulturę biznesu w 4 krajach w regionie. Posiada ponad 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym we współpracy z korporacjami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Autorka szkoleń i publicznych wykładów z zakresu kultury biznesowej i komunikacji międzykulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także metod zarządzania zespołem w różnych krajach regionu.

Analytics and research

Spotlight

01.09European Consulting Group "Business & Politics"

30.08Multicultural Teams in Companies

16.08Investment Potential of Central and Eastern Europe

Comments and opinions